Leveringsvoorwaarden


Onderstaande leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en projecten van Elycio Vertalers BV Ook te downloaden in pdf-formaat.

Artikel 1 Definities

In het hiernavolgende wordt verstaan onder:
a. Elycio:
Elycio Vertalers BV, statutair gevestigd te Rijswijk, onder andere
handelend onder de namen Elycio Talen en Elycio Tekst & Vertaling.

b. Opdrachtgever:
elk bedrijf, elke instelling of elke particulier die met Elycio onderhandelt
over het verstrekken van een Opdracht dan wel aan Elycio een
Opdracht heeft gegeven.

c. Opdracht:
de opdracht van Opdrachtgever aan Elycio voor het verzorgen van
diensten, zoals vertalingen, tolkdiensten, Toetsen, Cursussen,
tekstservice, industriële documentatie, het vervaardigen en leveren
van Onderwijsmateriaal, alles in de ruimste zin deswoords.

d. Toets:
een door of namens Elycio uitgevoerd onderzoek naarde taal- en/of
tolkvaardigheid van een Deelnemer.

e. Cursus:
een door Elycio op enigerlei wijze verzorgde vorm van opleiding. Een
Toets kan onderdeel zijn van een Cursus.

f. Deelnemer:
de door Opdrachtgever opgegeven persoon die deelneemt aan een
Cursus of Toets, eventueel zijnde Opdrachtgever zelf.

g. Aanmelding:
de Inschrijving van een Deelnemer voor een Cursus of Toets, waarbij
een overeenkomst wordt aangegaan voor het verzorgenhiervan door
Elycio.

h. Onderwijsmateriaal:
cursus-, les- of instructiemateriaal, documentatie,dictaten, syllabi, elearning software of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat
voor de uitvoering van een Cursus, Toets of Opdracht wordt gebruikt.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1       Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke rechtsbetrekking
tussen Elycio en haar Opdrachtgevers, tenzij daarvan bij schriftelijke
overeenkomst is afgeweken.

2.2       Door Aanmelding of door het verstrekken van een Opdracht
aanvaarden Opdrachtgever en Deelnemer(s) de toepasselijkheid van
deze voorwaarden. De toepasselijkheid van voorwaarden van
Opdrachtgever, hoe ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk
uitgesloten.

2.3       Indien Opdrachtgever zorgt voor Aanmelding van Deelnemer(s),
verplicht Opdrachtgever zich jegens Elycio deze voorwaarden aan
Deelnemer(s) bekend te maken en op te leggen. Opdrachtgever
vrijwaart Elycio voor alle claims van Deelnemer(s), indien Elycio
jegens Deelnemer(s) geen beroep kan doen op de bepalingen van
deze algemene voorwaarden wegens schending door Opdrachtgever
van voornoemde verplichting.

2.4       Voor het verzorgen van Cursussen kunnen specifieke aanvullende
voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 3 Overeenkomsten

3.1       Een overeenkomst komt tot stand zodra Elycio een Aanmelding of
Opdracht schriftelijk heeft bevestigd. Wijzigingen achteraf van
Aanmeldingen en Opdrachten door Opdrachtgever binden Elycio
slechts voor zover Elycio deze wijzigingen schriftelijk aanvaardt.

3.2       Elycio is gehouden Opdrachten naar beste weten en kunnen en met
de nodige deskundigheid uit te voeren, rekening houdend met het
door Opdrachtgever gespecificeerde doelen.

3.3       Alle opgaven en/of vermeldingen inzake de diensten en producten,
zoals de duur van Cursussen, de omvang en technische uitvoering
van Onderwijsmateriaal of andere werken, gebeuren naar beste weten
van Elycio, maar kunnen redelijkerwijs afwijken.

3.4       Elycio behoudt zich het recht voor om, zonder hiervan verder melding
te behoeven maken, naar eigen goeddunken voor de uitvoering van
(delen van) Opdrachten gebruik te maken van de diensten van
zusterbedrijven en/of externe deskundigen.

3.5       Elycio heeft steeds het recht om zowel voor alsna de totstandkoming
van een overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen.
Desgewenst kan Elycio de uitvoering van de overeenkomst
opschorten totdat zekerheid is verschaft en/of (geheel of gedeeltelijk)
vooruitbetaling door Elycio is ontvangen.

Artikel 4 Prijzen

4.1      In een offerte of aanbieding opgenomen prijzen betreffen uitsluitend
de prestatie conform de beschreven specificaties en gelden
gedurende ten hoogste 90 dagen vanaf de verzenddatum van de
aanbieding.

4.2       Prijzen zijn altijd exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt
vermeld. Elycio is gerechtigd elke wijziging van het BTW-tarief aan
Opdrachtgever en Deelnemer door te berekenen.

4.3      Prijsopgaven en opgegeven termijnen kunnen altijd worden herroepen
indien Elycio vóór de opgaaf de volledige te vertalen of te bewerken
tekst nog niet heeft kunnen inzien en/of er zich niet-voorziene
omstandigheden voordoen. Prijsopgaven en termijnen kunnen ook
worden herroepen, indien aantal en/of vaardigheden van Deelnemers
afwijken van hetgeen door Opdrachtgever hierover is aangegeven.
Elycio heeft het recht de prijs naar eigen inzicht aan te passen aan de
feitelijke situatie en/of omstandigheden. Elycio informeert
Opdrachtgever en/of Deelnemer over deze aanpassing.

4.4      Wijzigingen in of van een Opdracht door Opdrachtgever kunnen tot
gevolg hebben dat overeengekomen prijzen en/of oorspronkelijke
planningen en levertijden worden aangepast. Deze wijzigingen geven
geen grond voor ontbinding van de overeenkomst.

4.5       Elycio is gerechtigd een reeds overeengekomen prijs te verhogen
wanneer door Opdrachtgever extra bewerkelijke tekst, onduidelijke
kopij, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden
worden aangeleverd die Elycio tot meer werkzaamheden of kosten
noodzaken dan Elycio bij het aangaan van de overeenkomst
redelijkerwijs mocht verwachten. Bovenstaande opsomming is niet
limitatief.

Artikel 5 Levering, leveringstermijn

5.1       Alle door Elycio genoemde leveringstermijnen zijn naar beste weten
vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de
overeenkomst aan haar bekend waren. De leveringstermijnen zijn niet
te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
anders is overeengekomen.

5.2       Elycio is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet meer
verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene omstandigheden
die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan.
Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zal Elycio
Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennisstellen.

5.3      Opdrachtgever zal alles doen wat redelijkerwijsnodig of wenselijk is
om tijdige en adequate uitvoering en levering van een Opdracht door
Elycio mogelijk te maken en daaraan zijn volledige medewerking
verlenen, inclusief het direct bij aanvang van de Opdracht of bij eerste
mogelijkheid verstrekken van alle relevante instructies en het
aanleveren van alle benodigde en/of relevante gegevensbestanden,
terminologie, begeleidende documentatie, stijlgidsen, contactgegevens etc. Opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor alle
vertraging en meerkosten, indien hij hierin geheel of gedeeltelijk in
gebreke blijft.

5.4       Levering van een vertaling, Onderwijsmateriaal of enig ander werk
wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending.
Als tijdstip van verzending geldt het moment van terpostbezorging,
afgifte aan een koerier of, bij elektronische verzending, het moment
waarop het medium de verzending heeft voltooid.

5.5       Opdrachtgever zal zonder aanmaning in verzuim zijn indien hij weigert
de levering in ontvangst te nemen.

Artikel 6 Betaling en reclame

6.1       Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dienen facturen uiterlijk
binnen dertig dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Facturen
voor het verzorgen van een Cursus of Toets dienen tevens vóór
aanvang van de Cursus of Toets te zijn voldaan.

6.2       Indien niet tijdig wordt betaald, is Opdrachtgever in gebreke zonder
dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is.

6.3       Opdrachtgever is, onverminderd overige verplichtingen, vanaf de
vervaldag van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening
wettelijke rente en eventuele incassokosten verschuldigd over de nog
openstaande bedragen.

6.4       Alle incassokosten die Elycio moet maken, komenvoor rekening van
Opdrachtgever. Deze kosten gelden conform wettelijke regelingen,
met een minimum van Euro 150.

6.5       Reclames aangaande een door Elycio uitgevoerde Opdracht dienen
schriftelijk te worden ingediend binnen tien werkdagen na levering.
Fouten van geringe aard in door Elycio vervaardigde of geleverde
werken, daaronder ook te verstaan vertalingen en tekstservice, daarbij
inbegrepen typografische fouten die geen consequenties voor de
redactionele inhoud of de illustraties, grafieken e.d. van het materiaal
hebben, kunnen geen reden zijn om het geleverde af te keuren, de
levering te weigeren, de overeengekomen prijs te wijzigen of betaling
te weigeren of op te schorten. Ditzelfde geldt voorfouten in op verzoek
van Opdrachtgever uitgevoerde “quick and dirty” vertalingen of voor
vertalingen waarop op verzoek van Opdrachtgever geen correctie is
toegepast.

6.6       Als Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn heeft
gereclameerd, wordt hij geacht het geleverde volledig te hebben
geaccepteerd. Elycio behoudt zich het recht voor reclames die buiten
de termijn zijn ingediend wel of niet te behandelen.

6.7       Indien Opdrachtgever de juistheid van bepaalde vertaaloplossingen in
twijfel trekt en Elycio om commentaar vraagt en indien Elycio
vervolgens aannemelijk kan maken dat de gegeven vertaling niet
onjuist zijn, is Elycio gerechtigd de in verband daarmee gewerkte
extra uren en overige gemaakte kosten volledig aan Opdrachtgever in
rekening te brengen. Dubbelzinnigheden in te vertalen teksten of te
bewerken documenten zijn altijd voor rekening en risico van de
Opdrachtgever.

6.8       Indien een reclame gegrond is, is Elycio gerechtigd het geleverde
binnen redelijke tijd te verbeteren of te vervangen. Het aanbrengen
van wijzigingen of verbeteringen houdt op geen enkele wijze
erkenning in dat een ondeugdelijke prestatie zou zijn geleverd. Indien
Elycio redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering of
vervanging kan voldoen, kan het een reductie op de prijs verlenen.

6.9       Het recht van Opdrachtgever om reclames in te dienen vervalt indien
Opdrachtgever het gedeelte van het geleverde waarop de klacht
betrekking heeft, heeft bewerkt of doen bewerken, ongeacht of hij het
geleverde vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd.

Artikel 7 Deelnemers, Toetsen, Onderwijsmateriaal

7.1       Toelating van Deelnemers op grond van het voldoen aan door Elycio
gestelde toelatingsnormen houdt geen garantie in dat de Deelnemers
een Cursus of Toets met succes zullen doorlopen c.q. afronden.

7.2       Elycio heeft het recht Deelnemers die door hun gedrag of anderszins
het normale verloop van een Toets of Cursus verhinderen, van
verdere deelneming aan de Toets of Cursus uit te sluiten. Uitsluiting
laat iedere verplichting tot betaling van de overeengekomen prijs
onverlet.

7.3       Aan de opgegeven data en tijden van Toetsen of Cursussen wordt
behoudens overmacht, strikt de hand gehouden. Elycio is niet
gehouden Toetsen of Cursussen te herhalen voor Deelnemers die
verhinderd waren deze bij te wonen. De betaling vande gemiste Toets
of Cursus(bijeenkomst) blijft onverminderd verschuldigd.

7.4       In principe worden geen duplicaten van Onderwijsmateriaal of
toetsresultaten ter beschikking gesteld. Elycio kan hierop naar eigen
oordeel uitzonderingen maken in die gevallen waarindit haar op grond
van bijzondere omstandigheden billijk voorkomt. In zo’n geval zullen
de duplicaten tegen betaling worden verstrekt.

Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten, overige rechten

8.1       Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, gaan de
auteursrechten op door Elycio vervaardigde vertalingen over op
Opdrachtgever op het moment dat deze al zijn financiële en overige
verplichtingen jegens Elycio volledig is nagekomen.

8.2       De volledige eigendom van en voor zover mogelijk alle rechten op
door Elycio ten behoeve van de uitvoering van een Opdracht
vervaardigde of ingezette middelen (zoals vertaalgeheugens,
stijlgidsen en terminologie-overzichten) berusten bij Elycio.

8.3       Het auteursrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht op
door Elycio vervaardigd Onderwijsmateriaal of enig ander werk
voortvloeiende uit of verband houdende met een Opdracht of Cursus,
behoudens in geval van een vertaling, berust bij Elycio tenzij partijen
uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

8.4       Opdrachtgever of Deelnemer mag al het door Elycio vervaardigde
en/of ter beschikking gestelde Onderwijsmateriaal of enig ander werk
uitsluitend ten eigen behoeve gebruiken. Het is zonder voorafgaande
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Elycioniet toegestaan om
Onderwijsmateriaal of enig ander werk:
–       geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te
maken door middel van (digitale) reproductie,
beschikbaarstelling in een voor derden toegankelijk
raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook;
–       aan derden af te staan, te verkopen of op enige andere wijze
geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid, omgang met bedrijfsgegevens

9.1       De aansprakelijkheid van Elycio is in alle gevallen beperkt tot ten
hoogste de factuurwaarde exclusief BTW van het gedeelte van de
overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Bij de
aansprakelijkheid is inbegrepen de wettelijke aansprakelijkheid voor
haar personeelsleden en voor door haar ingeschakelde derden, voor
vermogensschade en immateriële schade, inclusief gevolgschade,
waarvan het ontstaan aantoonbaar aan Elycio toerekenbaar is.

9.2       Opdrachtgever is uitsluitend en volledig aansprakelijk en
verantwoordelijk voor de juistheid, ondubbelzinnigheid en volledigheid
van door hem ten behoeve van de adequate uitvoering van een
Opdracht aan Elycio ter beschikking gestelde (te vertalen) teksten,
tekeningen, modellen, gegevens en/of verstrekte instructies in de
ruimste zin des woords. Opdrachtgever verklaart tevens dat door de
uitvoering van de Opdracht op basis van het ter beschikking gestelde
geen intellectueel eigendomsrecht van derden wordt aangetast dan
wel enig ander recht wordt geschonden en vrijwaart Elycio tegen alle
aanspraken van derden uit dien hoofde.

9.3       Al het door Elycio ontwikkelde en/of samengestelde en/of vertaalde
werk, voortvloeiende uit of verbandhoudende met een Opdracht of
Cursus, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld.
Elycio kan evenwel op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en
volledigheid ervan. Elycio aanvaardt dan ook geen enkele
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is
van handelingen en/of beslissingen, die zijn gebaseerd op bedoelde
werken. De beoordeling van de vraag of (het gebruik van) een te
vertalen of te bewerken tekst of de door Elycio geleverde vertaling of
bewerking daarvan bepaalde risico’s behelst, blijft geheel voor
rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgevervrijwaart Elycio
tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van
het geleverde.

9.4       Elycio aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan
(persoonlijke) eigendommen van Deelnemers of Opdrachtgever en is
niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve
van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde
documenten, informatie of informatiedragers. Elycio is evenmin
aansprakelijk voor kosten en/of schade ontstaan tengevolge van het
gebruik van informatietechnologie en telecommunicatiemiddelen of
ten gevolge van het transport of de verzending van informatie(dragers)
of de aanwezigheid van computervirussen in door Elycio geleverde
bestanden of informatiedragers.

9.5       Elycio zal door Opdrachtgever en/of Deelnemers ter beschikking
gestelde gegevens vrijelijk bij de uitvoering van de Opdracht kunnen
gebruiken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Elycio zal
deze gegevens alleen na voorafgaand overleg met Opdrachtgever aan
derden ter inzage of voor gebruik afgeven dan wel publiceren.

9.6       Elycio verplicht zich alle door Opdrachtgever en/of Deelnemers
verstrekte gegevens zorgvuldig te bewaren en vertrouwelijk te
behandelen, voor zover dit mogelijk is in verband met de uitvoering
van de Opdracht, en deze uitsluitend te gebruiken voor het doel
waarvoor zij ter beschikking zijn gesteld. Elycio zal medewerkers en
door haar ingeschakelde externe deskundigen tot geheimhouding
verplichten. Elycio is evenwel niet aansprakelijk voor schending van
de geheimhoudingsplicht door medewerkers of deskundigen, indien zij
aannemelijk kan maken deze schending niet redelijkerwijs te kunnen
hebben voorzien of verhinderen.

Artikel 10 Annuleren, tussentijdse beëindiging

10.1       Elycio heeft altijd het recht een Opdracht, Cursus of Toets te
annuleren en/of een Aanmelding niet te accepteren, zonder gehouden
te zijn tot vergoeding van schade of kosten.

10.2      Opdrachtgever kan deelname aan een Toets of Cursus alleen
schriftelijk annuleren. Bij annulering tot twee weken vóór de geplande
aanvangsdatum is de helft van de overeengekomen vergoeding
verschuldigd, alsmede een eventuele vergoeding conform 10.4. Bij
annulering na deze datum of bij tussentijdse beëindiging is de
volledige vergoeding verschuldigd. Desgewenst kan Opdrachtgever
een of meer vervangende Deelnemers aanmelden, hiervoor is naast
de volledige vergoeding voor de Toets of Cursus een
administratietarief verschuldigd van Euro 150 per vervanger.

10.3       Opdrachtgever is gerechtigd een Opdracht, niet betreffende de
verzorging van een Toets of Cursus, bij aangetekende brief tussentijds
te beëindigen. Opdrachtgever is hierbij verplicht 100% te betalen van
de factuurwaarde van het gedeelte van de Opdracht dat inmiddels tot
het tijdstip van beëindiging was uitgevoerd. Dit bedrag wordt
bovendien vermeerderd met 50% van de factuurwaarde van het
gedeelte van de Opdracht dat in de zes weken na beëindiging zou
worden uitgevoerd, alsmede met eventuele andere kosten conform

10.4.       Elycio stelt het reeds vervaardigde werk desgewenst ter
beschikking van Opdrachtgever, maar staat in dat geval niet in voor de
kwaliteit van het geleverde.

10.4       Indien Opdrachtgever besluit tot annuleren of tussentijds verschuiven
van een Opdracht, behoudt Elycio zich het recht voor om alle reeds
gemaakte kosten en kosten van reeds aangegane verplichtingen (voor
bijvoorbeeld onderzoek, ontwikkeling en productie van
opdrachtspecifieke materialen, reservering van personele capaciteit,
reisfaciliteiten en/of externe toets- en trainingslocaties) bij
Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 11 Overmacht en ontbinding

11.1       Indien naar het redelijk oordeel van Elycio een overmachtsituatie
daartoe aanleiding geeft, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te beëindigen dan wel de uitvoering van de overeenkomst
tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden
te zijn. Elycio behoudt in dat geval recht op vergoeding van de tot dat
moment uitgevoerde werkzaamheden en gemaakte kosten.

11.2       Indien de overmacht een vastgestelde datum voor een Cursus of
Toets betreft, zal Elycio voor zover mogelijk een andere tijd of dag
voor het houden van deze Cursus of Toets vaststellen.

11.3       Elycio kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding
gehouden te zijn, bij aangetekende brief met onmiddellijke ingang en
zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst met
Opdrachtgever ontbinden, indien (i) Opdrachtgever surseance van
betaling of faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt
verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op
enig onderdeel van zijn vermogen beslag wordt gelegd of (ii)
Opdrachtgever zijn activiteiten staakt, ophoudt zijn statutaire doel na
te streven, tot liquidatie besluit, of anderszins zijn
rechtspersoonlijkheid verliest of (iii) Opdrachtgever of Deelnemer één
of meer verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst, niet, niet
tijdig of niet behoorlijk nakomt en hij deze nalatigheid niet opheft
binnen 30 dagen, nadat Elycio hiertoe gemaand heeft. Het hiervoor
bepaalde laat onverlet de overige aan Elycio rechtens toekomende
bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of
schadevergoeding.

Artikel 12

12.1       Opdrachtgever verplicht zich werknemers van Elycio en door Elycio
ingeschakelde externe deskundigen die in het kader van de
overeenkomst werkzaamheden op het terrein van Opdrachtgever
(gaan) verrichten vooraf te informeren over geldende
veiligheidsvoorschriften en over mogelijke gevaren die de activiteiten
van Opdrachtgever met zich mee kunnen brengen. Verder dient Elycio,
althans haar werknemer(s) en ingeschakelde deskundigen, voldoende
op de hoogte te worden gebracht van de maatregelen die
Opdrachtgever heeft getroffen om voornoemde gevarente verminderen
en om ongelukken te voorkomen.

12.2       Deelnemers die gebruikmaken van computers, internet, e-mail of
andere faciliteiten van Elycio mogen dit uitsluitend en alleen doen ten
behoeve van de gevolgde Toets of Cursus. De hiertoe eventueel
verstrekte gebruikersidentificaties en wachtwoorden zijn
persoonsgebonden en mogen niet aan anderen worden doorgegeven.

12.3       Bij gebruik van faciliteiten van Elycio is hetDeelnemers verboden om:
– sites te bezoeken en/of bestanden of informatie te (down)loaden,
die als pornografisch, discriminerend, racistisch, beledigend of
anderszins maatschappelijk niet aanvaardbaar kunnen worden
beschouwd;
–       faciliteiten van Elycio te misbruiken voor uitgaande
communicatie in welke vorm dan ook, die door ontvanger als
ongewenst of ongepast kan worden beschouwd dan wel door
hem kan worden verstaan als zijnde afkomstig van Elycio;
–      wijzigingen van welke aard dan ook aan te brengenin de fysieke
of operationele functionaliteit van de binnen Elycio gebruikte
systemen, bijvoorbeeld door het al dan niet bewust toevoegen of
verwijderen van bestanden of het (down)loaden van virussen.

12.4       Elycio behoudt zich het recht voor het inkomend en uitgaand
dataverkeer te allen tijde ook inhoudelijk te volgen. Bij overtreding van
het gestelde in 12.2 en 12.3 of bij anderszins ongepast gebruik van
haar faciliteiten behoudt Elycio zich het recht voor Deelnemer van
verdere deelneming aan een Cursus uit te sluiten en eventueel
geleden directe of indirecte schade te verhalen op Deelnemer of
Opdrachtgever. De verplichting tot betaling van hetCursusgeld blijft in
dat geval bestaan.

12.5       Elycio is gerechtigd regelmatig contact op te nemen met (voormalige)
Deelnemers en Opdrachtgevers teneinde hen te informeren over
producten en diensten van Elycio en/of haar zustermaatschappijen.
Elycio verstrekt geen gegevens van Deelnemers, Opdrachtgevers of
medewerkers aan derden, tenzij in geval van wettelijke verplichtingen.

12.6       Tot minimaal één jaar na beëindiging van een Opdracht zullen
Deelnemer(s) en Opdrachtgever zich ervan onthouden om zelfstandig
of door tussenkomst van derden medewerkers of opdrachtnemers van
Elycio te benaderen voor het ten behoeve van Opdrachtgever en/of
Deelnemer(s) verzorgen van werkzaamheden vergelijkbaar aan de
Opdrachten zoals omschreven in artikel 1.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle met Elycio gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van
toepassing. Alle geschillen worden gebracht voor de bevoegde rechter te
Rotterdam, voor zover Opdrachtgever of Deelnemer niet binnen één maand
nadat Elycio zich op deze bepaling heeft beroepen, te kennen heeft gegeven
dat zij het geschil aan de volgens de wet bevoegd verklaarde rechter wenst
voor te leggen.

Elycio Vertalers BV is onder nummer 32082819 ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel te Rotterdam.

 

Contact


Vragen over onze voorwaarden of wilt u zich inschrijven voor onze cursussen of trainingen? Neem dan snel contact op met 1 van onze vestigingen


Naar contact & vestigingen